Tento týden se učíme:

20. 6. -24. 6. 2016 UČIVO
ČESKÝ JAZYK SLOH - mediální výchova - druhy médií, funkce mediálních sdělení
ČT a Pá - oblíbený časopis + do dvojice denní tisk (MF Dnes, Právo, Deník, Blesk)

ČTENÍ - dobrodružná literatura - fantasy
J. K. Rowlingová - Harry Potter a ohnivý pohár, Harry Potter a princ dvojí krve (srovnání knižní a filmové podoby díla)
Opakování literárních žánrů, hodnocení čtenářských dílen
VLASTIVĚDA Státy střední Evropy - Polsko, Slovensko, Maďarsko
PŘÍRODOVĚDA Chráníme přírodu - chráněná území v ČR, ochrana přírody, likvidace odpadu
POZNÁMKY

22. 6. 2016 - Planetárium Ostrava

Sraz 8.00 před školou, návrat do 12.30. S sebou: 2x jízdné 30 minut (zóny 3, 4), sportovní oblečení dle počasí, svačina, pití, pláštěnka, kapesné.

Minulý týden jsme se učili:

13. 6. - 17. 6. 2016 UČIVO
ČESKÝ JAZYK MLUVNICE - opakování a procvičování učiva

SLOH - řeč přímá a nepřímá, vyyužití římé řeči ve vypravování

ČTENÍ - dobrodružná (fantasy) literatura - J. R. R. Tolkien, J. K. Rowlingová, filmové adaptace slavných literárních děl
 
VLASTIVĚDA Státy střední Evropy - Německo a Rakousko
PŘÍRODOVĚDA Člověk a lidské výtvory, průmysl
Jednoduché stroje a zařízení
POZNÁMKY

Uzavření klasifikace, absence a výchovných opatření do 15. 6., tj. do středy nutno donést všechny omluvenky a nahlásit známé absence - dovolené.

Výběr peněz - planetárium 90,-, kino Luna 50,- (70,- neplatiči SRPŠ), pracovní sešity 294,-.

Minulý týden jsme se učili:

6. 6. - 10. 6. 2016     UČIVO
ČESKÝ JAZYK MLUVNICE - Pololetní písemná práce z českého jazyka, procvičování učiva, příprava kontrolního diktátu

! Změna - v úterý bude až do konce školního roku čtení!
ČTENÍ - Recitace uměleckého textu - poezie (úterý)
Čtenářská dílna - příprava zápisu o četbě - čtenářský deník (středa)

! Závěrečný test ze čtení (pátek)!
 
VLASTIVĚDA Východní Evropa - referáty
! Prověrka - severní, západní a jižní Evropa !
 
PŘÍRODOVĚDA Finanční gramotnost - rozpočet domácnosti

Člověk a lidské výtvory - zpracování výrobků, průmysl
! V úterý 14. 6. referáty z informatiky (chlapci) o výrobních postupech!
POZNÁMKY

Úterý 7. 6., 16:30 - třídní schůzky

Středa 8. 6. - nepřítomnost vyučující - vzdělávací program RWCT

Starší učivo:

30. 5. - 3. 6. 2016 UČIVO
ČESKÝ JAZYK MLUVNICE - citoslovce - procvičování, neohebné slovní druhy - opakování; příprava pololetní písemné práce
! 3. 6. - pololetní písemná práce !

ČTENÍ - poezie, lyrická a epická poezie, sloka, verš, rým
(10. 6. recitace vybraného textu)
Referáty o četbě - dokončení + příprava na závěrečný literární test
 
VLASTIVĚDA Jihovýchodní Evropa - referáty
! 6. 6. prověrka severní a západní Evropa !
PŘÍRODOVĚDA Člověk ve společnosti - rodina a společnost
Finanční gramotnost - rozpočet domácnosti
 
POZNÁMKY

31. 5. fotografování třídy, platba 30,-

23. - 27. 5. 2016 UČIVO:
ČESKÝ JAZYK MLUVNICE - neohebné slovní druhy - spojky, částice, citoslovce
Procvičování učiva - stavba věty jednoduché, mluvnické kategorie u ohebných slovních druhů - k pololetní písemné práci
! prověrka - určování slovních druhů !

ČTENÍ - čtenářská dílna
! odevzdat práci z minulé čtenářské dílny - komiks !
 
VLASTIVĚDA Referáty - jižní Evropa (pondělí)
! prověrka - slepá mapa - Vodstvo Evropy !

Referáty - jihovýchodní Evropa (středa)
PŘÍRODOVĚDA Mimořádné události a rizika s nimi spojená
Rizika v přírodě
Osobní bezpečí
! prověrka - mimořádné události, integrovaný záchranný systém, evakuační zavazadlo, první pomoc !
 
POZNÁMKY

27. 5. Školní den dětí - návštěva ZOO s programem Šelmy

Sraz 8:00 u budovy školy, cena 60,- + 20,- (příspěvek SRPŠ), s sebou: 2x jízdenka 60 minut, sportovní oblečení a obuv dle počasí, psací potřeby, svačinu a pití, popř. drobné kapesné

16. 5. - 20. 5. 2016    UČIVO:
ČESKÝ JAZYK MLUVNICE - neohebné slovní druhy - příslovce - opakování, předložky
! 17. 5. prověrka věta jednoduchá a souvětí - větný vzorec

ČTENÍ - humoristická literatura - práce s textem - test
Drama a divadlo
 
VLASTIVĚDA Státy jižní Evropy - referáty
Zkoušení orientace na mapě - Vodstvo Evropy
 
PŘÍRODOVĚDA Zásady první pomoci
 
POZNÁMKY

19. 5. terénní přírodovědný program U vody

Cena 45,- zaplatit do středy 18. 5.
S sebou: 2 x 30 minutová jízdenka (á 10,- Kč), sportovní oblečení, pevné boty, svačina, pití, repelent, pláštěnka, psací potřeby a podložka na psaní (alergici prášky proti alergii!). V případě nepříznivého počasí "leje jako z konve" bude program zrušen a probíhá běžná výuka.

2. 5. - 6. 5. 2016 UČIVO:
ČESKÝ JAZYK MLUVNICE - věty hlavní a vedlejší (větný vzorec a graf souvětí)

SLOH - oznámení a zpráva

ČTENÍ - humor v literatuře - Betty MacDonaldová: Léčení hubatidy
VLASTIVĚDA Státy západní Evropy
! Žákovské referáty !
PŘÍRODOVĚDA Člověk - rozmnožovací soustava

Dopravní výchova - lekce na dopravním hřišti 4. 5. 2016
POZNÁMKY:

4. 5. 2016 - dopravní hřiště (viz článek v aktualitách)

6. 5. 2016 - nepřítomnost třídní vyučující - školení k inkluzi

2. - 12. 5. sběr papíru

 

 

Lovci informací

1. Odkud kam vedou poledníky?

 

 

 

2. Odkud kam vedou rovnoběžky? Jak se jmenuje nejdelší z nich?

 

 

 

 

 

3. Uveďte názvy 3 oceánů.

4. Napište názvy 2 světadílů nejbližších Evropě.

 

 

 

 

5. Vysvětlete měřítko mapy. 1:200 000 (uveďte smysluplnou jednotku)

6. Uveďte 3 příklady tematických map.

7. Nakreslete směrovou růžici a světové strany pojmenujte.

 

 

 

 

 

8. Co je na mapě označeno

 

zelenou barvou -

hnědou -

a modrou? -

9. Nakreslete a vysvětlete 3 turistické značky.

 

yl